Aktuální Strategický plán rozvoje Města Bělá pod Bezdězem

Dne 28. 6. 2017 byl Zastupitelstvem města Bělá pod Bezdězem schválen Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem.

Strategický plán je dokument, který říká, jak by se město mělo dále rozvíjet v příštích pěti letech, identifikuje hlavní problémy a priority našeho města, pomáhá najít směr jejich řešení, stanoví budoucí i současné cíle, je podkladem pro plánování rozvoje města.

Do tvorby dokumentu byla zapojena široká škála cílových skupin. Na zpracování se podílel externí zpracovatel, dále místní odborníci, vedení města, zástupci politických stran a uskupení, zástupci městem zřizovaných či vlastněných organizací, ředitelé místních škol, zástupci významných institucí se sídlem ve městě, podnikatelé, ale i zástupci nejširší veřejnosti z řad aktivních obyvatel města.

Veškeré návrhy prošly procesem připomínkování (včetně formou veřejných projednání), v rámci něhož se mohla kterákoliv z výše uvedených zapojených osob k předloženým návrhům vyjádřit. Všechny podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů zohledněny. Tento přístup ke zpracování strategického plánu přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů a organizací apod., které jsou městem ovlivnitelné, a stanovena opatření pro jejich budoucí řešení.

Strategický plán je k dispozici na webových stránkách našeho města a Městském úřadu.

Za realizační tým

Lukáš Voleman
místostarosta

Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem

Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem

 

Město Bělá pod Bezdězem zve své občany na prezentaci finální verze Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem, která proběhne

v úterý 13.6. 2017 od 17:00 hodin

v  klubu Základní školy v Máchově ulici.

Předem děkujeme všem občanům, kteří věnují trochu svého volného času a navštíví tuto prezentaci.

 

Za realizační tým
Lukáš Voleman
místostarosta

Strategický plán – veřejné projednání analytické části

Veřejné projednání analytické části Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem

Dne 8. února 2017 se v budově Základní školy v Máchově ulici v Bělé pod Bezdězem konalo veřejné projednání analytické části Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem. Účastníci projednání byli v úvodu seznámeni s aktuálním stavem tvorby strategického plánu. Následně byly občanům představeny klíčové závěry analytické části (vč. SWOT analýzy), které vyplynuly jak z analýzy dostupných dat a informací, tak z dat získaných prostřednictvím vlastního šetření ve městě (tj. dotazníkového šetření, vstupních seminářů, rozhovorů s klíčovými aktéry rozvoje města) a doplněných ze strany členů pracovní skupiny. V druhé části setkání byla účastníkům prezentována pracovní verze návrhové části, ve které byly zohledněny všechny skutečnosti, které vyplynuly z provedených analýz. Účastníci jednání se ztotožnili s výsledky analýz a zmínili řadu návrhů, které by mohly vést k řešení některých problémů. Všechny návrhy byly zpracovatelem strategie zaznamenány a budou ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro tvorbu strategického plánu rozvoje města reflektovány v návrhové části strategického plánu.

V závěru jednání měli účastníci možnost se zapojit do tvorby vize strategického plánu města, která by měla popisovat budoucí stav, kterého chce město dosáhnout. Vize byla formována v utvořených skupinách z účastníků veřejného projednání Strategického plánu rozvoje města. Všechny vydefinované vize byly projednány s členy pracovní skupiny.

Obyvatelé města mají možnost vyjádřit své připomínky a náměty k uvedené vizi v komentářích níže do konce března 2017.

Za realizační tým
Lukáš Voleman
místostarosta

Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem zve své občany na prezentaci analytické části Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem, která proběhne

ve středu 8.2. 2017 od 17:00 hodin

v  klubu Základní školy v Máchově ulici.

Na semináři budete seznámeni s výstupy analytické částí strategického plánu, ke kterým se budete moci vyjádřit a dalšími plánovanými kroky, zejména ke struktuře návrhové části.

Předem děkujeme všem občanům, kteří věnují trochu svého volného času a zamyslí se nad budoucností naší Bělé a svými myšlenkami a náměty přispějí nebo již přispěli k plánování rozvoje města Bělá pod Bezdězem.

 

Za realizační tým
Lukáš Voleman
místostarosta

Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem

Vážení občané, dovolujeme si Vám připomenou možnost zapojit se do strategického plánování a zjišťování klíčových problémů města formou dotazníkového šetření. Dotazníky jsou distribuovány např. v místní knihovně, Informačním centru na zámku, v Mateřské škole apod., dotazník je součástí listopadového vydání bělského Zpravodaje. Sběrné schránky i dotazníky byly také umístěny v Koloniálu Bartoň, v obchodě Na Výsluní a v obchodě na Mladoboleslavské u pana Papiče. I nadále je možno vyplnit dotazník elektronicky do 11. 11. 2016 na adrese https://sprm-bela.vyplnto.cz/. Dotazníky v papírové podobě můžete odevzdávat taktéž do 11. 11. 2016 do sběrné schránky ve vstupní hale MÚ, v místní knihovně, ve zmíněných obchodech, případně tam, kde jste je obdrželi (MŠ, Družina, IC). Pro zajímavost uvádíme, že k dnešnímu dni (7.11.2016) bylo v elektronické databázi vyplněno 127 dotazníků. Čím více dotazníků bude vyplněno, tím vyšší budou mít získaná data vypovídající schopnost, prosíme tedy občany o zapojení se do této ankety. Dotazník ke stažení i odkaz na elektronickou verzi najdete na webu města pod odkazem Strategický plán města.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a náměty, kterými přispívají k rozvoji města Bělá pod Bezdězem, a těšíme se na získané informace.

Za realizační tým
Jana Vltavská, vedoucí odboru RaMM

Strategický plán rozvoje města Bělá pod Bezdězem

Dne 12. 10. 2016 se ve společenském klubu Základní školy v Máchově ulici konal vstupní seminář pro širokou veřejnost k tvorbě Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem. V první části semináře byl občanům představen smysl strategického plánování a řízení a účastníci byli seznámeni s postupem tvorby strategického plánu, tj. organizačními postupy, strukturou dokumentu, harmonogramem atd. Prezentována byla i možnost zapojení veřejnosti do tvorby nového strategického plánu města, v rámci které byla mj. podána informace o zahájení dotazníkového šetření. V druhé polovině semináře byly formou kulatých stolů zjišťovány klíčové problémy města. Nejvíce obyvatele města trápí decentralizace budov základní školy, technický stav družiny a stav památek (zámek, kostel atd.). Dále obyvatelé vyjádřili zájem zachovat stávající ráz koupaliště a uvítali by zlepšení kvality komunikací. Všechny další problémy zjištěné prostřednictvím kulatých stolů budou pečlivě vyhodnoceny a budou zapracovány do strategického plánu.

Dalším krokem zapojení veřejnosti do strategického plánování a zjišťování klíčových problémů města je dotazníkové šetření. Dovolujeme si tedy požádat veřejnost o vyplnění dotazníků. Dotazníky jsou distribuovány např. v místní knihovně, Informačním centru na zámku, v Mateřské škole apod., dotazník je součástí listopadového vydání bělského Zpravodaje a zároveň je možno vyplnit dotazník elektronicky do 11. 11. 2016 na adrese https://sprm-bela.vyplnto.cz/. Dotazníky v papírové podobě můžete odevzdávat do 11. 11. 2016 do sběrné schránky ve vstupní hale MÚ, v místní knihovně, případně tam, kde jste je obdrželi (MŠ, Družina, IC).

Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a náměty, kterými přispívají k rozvoji města Bělá pod Bezdězem.

Za realizační tým
Jana Vltavská, vedoucí odboru RaMM

Strategický plán města Bělá pod Bezdězem

Strategický plán města Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem v nedávané době zahájilo práce na přípravě nového strategického plánu rozvoje města. Strategický plán je dokument, který říká, jak by se město mělo dále rozvíjet, identifikuje hlavní problémy a priority našeho města, pomůže najít směry jejich řešení, stanoví dosažitelné, ale současně ambiciózní cíle, stane se podkladem pro plánování rozvoje města, který zároveň napomůže plánovat, získávat i šetřit finanční prostředky.

Pro kvalitní přípravu takového dokumentu považujeme za nezbytné znát názor zájmových skupin a široké veřejnosti. Někteří z vás si možná vzpomenou, že se do tvorby strategického plánu zapojili již v roce 2006, kdy jsme strategický plán tvořili poprvé. Od té doby se však změnila celá řada věcí, na které musí město při svém rozvoji reagovat – některé cíle byly naplněny, některé potřeby ustoupily do pozadí, jiné naopak vznikly, a proto strategický plán nyní aktualizujeme. Rádi bychom vám tedy nabídli možnost aktivně se zapojit do definování problémů běžného života v našem městě. Rádi bychom věděli, co vám ve městě chybí, co byste chtěli změnit či zlepšit, aby bylo možné vytvořit nový strategický dokument, který bude vycházet mimo jiné i z vašich nápadů a potřeb.

Město Bělá pod Bezdězem zve své občany na vstupní seminář pro širokou veřejnost k tvorbě Strategického plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem, který proběhne

ve středu 12. 10. 2016 od 17:00 hodin

ve společenském klubu Základní školy v Máchově ulici.

Na semináři budete seznámeni s účelem strategického plánování, možnostech zapojení se do jeho tvorby a proběhne diskusní fórum, jehož výstupem bude definování 10 klíčových problémů města očima veřejnosti. Tato témata budou poté v rámci tvorby strategického plánu pečlivě vyhodnocována.

Předem děkujeme všem občanům, kteří věnují trochu svého volného času a zamyslí se nad budoucností naší Bělé a svými myšlenkami a náměty přispějí k plánování rozvoje města Bělá pod Bezdězem.

Za realizační tým                                                                                                                                                                                    Jitka Tošovská, starostka města

Jana Vltavská, vedoucí odboru RaM