Státní správa

Odbor vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku :

Územního rozhodování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) a souvisejících prováděcích vyhlášek  jako stavební úřad.

Obvod stavebního úřadu je dán nařízením  vlády a je tvořen správním územím obcí
Bělá pod Bezdězem + místní části Březinka, Bezdědice, Vrchbělá
Čistá, Plužná, Březovice, Víska

Náplň činnosti odboru
Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Podílí se na pořízení územně plánovací dokumentace.

Poskytuje předběžné územně plánovací informace o

 1. podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 2. podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí vč. seznamu dotčených orgánů
 3. podmínkách vydání souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí vč. seznamu dotčených orgánů
 4. podmínkách provedení jednoduchých staveb (§104 odst. 1 SZ) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

Vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí  o

 1. umístění stavby nebo zařízení
 2. změně využití území
 3. změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 4. dělení nebo zcelování  pozemků
 5. ochranném pásmu
 6. Rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o  možnosti vést zjednodušené územní řízení.
 7. Vydává územní souhlas na základě oznámení o záměru, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí.
 8. Rozhoduje o spojení územního a stavebního řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné.
 9. Se souhlasem dotčeného orgánu může se žadatelem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o  změně stavby, která nahradí územní rozhodnutí.
 10. Vede příslušná řízení k územnímu opatření o  stavební uzávěře a o asanaci území.
 11. Posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení, udržovací práce a výrobky plnící funkci stavby.
 12. Projednává v režimu stavebního řízení ty  stavby, kde to stavební zákon taxativně stanovuje a stanovuje podmínky pro  jejich provedení.
 13. Se souhlasem dotčeného orgánu může se žadatelem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení.
 14. Vede zkrácené stavební řízení v případě uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na tuto stavbu.
 15. Povoluje změnu stavby před dokončením.
 16. Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení.
 17. Provádí kolaudační řízení staveb, na které vydal stavební povolení dle zákona č. 56/1976 Sb.
 18. Provádí kontrolní prohlídky staveb.
 19. U  dokončených veřejných staveb k žádosti stavebníka vydává kolaudační souhlas.
 20. Posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby.
 21. Vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.
 22. Stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze  vydat jen po provedení zkušebního provozu.
 23. Rozhoduje o prozatímním užívání staveb ke  zkušebnímu provozu a stanoví pro něj podmínky.
 24. Vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu dokončených staveb včetně technologií.
 25. V případě potřeby nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 26. Projednává změny ve způsobu užívání staveb v jejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas.
 27. Posuzuje záměr o odstranění stavby nebo její části a  vydává povolení odstranění stavby.
 28. Nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.
 29. Nařizuje vlastníkům staveb provádění řádné údržby, tam, kde tyto povinnosti nejsou plněny.
 30. Nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbách nebo stavebních pozemcích.
 31. Nařizuje odstranění nepovolených stavebních úprav  nebo staveb.
 32. Nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbách, které svým stavem ohrožují život či zdraví osob, není-li nezbytné stavbu ihned odstranit.
 33. V případech stanovených zákonem nařizuje opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 34. Projednávání přestupků a správních deliktů na úseku stavebního práva.
 35. Zajišťuje soustavnou kontrolní a dozorovou činnost v území nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a  oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích předpisů.
 36. Zajišťuje poradenskou činnost v oblasti stavebního práva.

Na úseku vodního hospodářství

 1. Rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo (např. studny fyzických osob).
 2. Vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.
 3. Vyjadřuje se k umístění, provedení, změně stavby nebo odstranění stavby nebo zařízení, případně k jiné zamýšlené činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod.

Na úseku pozemních komunikací

 1. Zajišťuje činnost silničního správního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ( povolování zvláštního užívání místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, a napojování nemovitostí na místní komunikace ).

Spisovna

 1. Zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností odboru, včetně archivace dokumentů, projektových dokumentací.
 2. Posuzuje žádosti nahlédnutí do spisů a projektových dokumentací ve spisovně odboru.
 3. Projednává stížnosti dle správního řádu.

Samospráva

 1. Odbor zajišťuje výkon samostatné působnosti města na území Bělá pod Bezdězem + místní části Březinka, Bezdědice na úseku označování nemovitostí čísly popisnými a evidenčními.

Ostatní

 1. připravuje podklady pro jednání komisí, Rady města a Zastupitelstva města
 2. vede spisovou agendu odboru
 3. spolupracuje s ostatními odbory městského úřadu a zařízeními města
 4. spravuje, aktualizuje a zodpovídá za přidělený úsek informací uveřejňovaných na stránkách města

Životní prostředí

v samostatné působnosti zajišťování činnosti města v oblastech vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu.

v přenesené působnosti některé úkoly výkonu státní správy v oblastech vodního hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu.