Dotace obdržené v roce 2023 od Ministerstva vnitra ČR

Město Bělá pod Bezdězem získalo na základě podaných žádostí od Ministerstva vnitra ČR neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců – pobytového střediska Jezová. Celková obdržená výše dotace za IV. čtvrtletí roku 2022, I., II. a III. čtvrtletí roku 2023 činila 98.560, – Kč. Prostředky byly přijaty do rozpočtu města pod účelovým znakem 14031 a 14137. Neinvestiční dotace byla využita na částečné pokrytí nákladů opravy místních komunikací v ulicích Družební a Křížová.

Dotace obdržené v roce 2022 od Ministerstva vnitra ČR

Město Bělá pod Bezdězem získalo na základě podaných žádostí od Ministerstva vnitra ČR neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců – pobytového střediska Jezová. Celková obdržená výše dotace za IV. čtvrtletí roku 2021, I., II. a III. čtvrtletí roku 2022 činila 298.070,- Kč. Prostředky byly přijaty do rozpočtu města pod účelovým znakem 14031 a 14137. Neinvestiční dotace byla využita na částečné pokrytí nákladů opravy místních komunikací v ulici Za Vodojemem.

Bělá pod Bezdězem – pořízení nové CAS pro JSDH

Město Bělá pod Bezdězem disponuje od dubna 2022 novou Cisternovou automobilovou stříkačkou pro potřeby místní Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Finanční náklady na realizaci akce:

Celkové náklady: 8.288.500,- Kč

Dotace MVČR: 2.500.000,- Kč
Dotace Stč.Kraj: 1.000.000,- Kč
Vlastní prostředky: 4.788.500,- Kč

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru.

Bělá pod Bezdězem – Rekonstrukce stávajícího systému MKS

V únoru letošního roku bylo dokončeno rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému. Cílem projektu bylo pomocí rozšíření a rekonstrukce kamerového systému předcházet trestné činnosti a přestupkům a především zvýšit pocit bezpečí občanů. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem vnitra v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací, městu byla přiznána částka ve výši 2 221 995,6 Kč. Celkové náklady na realizaci byli cca 2,6 mil Kč včetně DPH. Do stávajícího sytému byli přidány nové kamerové body, došlo k upgradu monitorovacího softwaru a k rozšíření stávajícího serveru. Ke kamerovým záznamů má přístup jak městská tak státní policie. Celkem máme tedy 15 kamerových stanovišť, které byli v rámci projektu řešeny a k tomu 4 stávající stanoviště které nebylo nutné obnovovat. Některé kamery jsou řešeny pouze jako offline, tzn. že v případě potřeby je možné stáhnout kamerový záznam, ale není jejich přímý přenos na služebnu policie.

Zahájení stavby: 12/2021
Dokončení stavby: 02/2022
Stavební náklady akce: 2.592.164,85,- Kč
Poskytnutá podpora z MV: 2.221.995,6,- Kč

Akce byla předfinancována z prostředků města, dotace byla proplacena zpětně po vyúčtování celé akce.

DRUŽINA PŘI ZŠ BĚLÁ POD BEZDĚZEM – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 20, TYRŠOVA UL.

V červenci a srpnu 2020 proběhly stavební úpravy budovy I. stupně základní školy za účelem vestavby školní družiny, modernizace a rozšíření sociálního zařízení a zázemí pro pedagogy. Hlavním důvodem realizovaného projektu byla již akutní potřeba vytvořit odpovídající zázemí pro provoz družiny. Budova školní družiny v bývalých jeslích v Jenečské ulici je již na konci své životnosti.

Výsledkem projektu je nové technicky vhodné a estetické zázemí pro družinu Základní školy v Bělé pod Bezdězem, komfortně upravené, kde jsou k dispozici 4 družinové třídy, 8 dostatečně velkých kmenových tříd pro výuku prvního stupně školy, z nichž jedna je využívána i v odpoledních hodinách jako družinová. Projekt navíc zlepšil hygienické zázemí školy díky rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky i personál ve všech patrech budovy. Stavební práce provedla na základě výběrového řízení společnost STAVER Luže, s. r. o., za celkovou částku 10,5 milionu korun.

Stavební úpravy krásné školní budovy z konce devatenáctého století, které vyřešili dlouhodobé problémy s provozem školní družiny byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Programu rozvoje venkova na základě žádosti o dotaci přes výzvu místní akční skupiny LAG Podralsko, z. s.

Pořízení užitkového a osobního elektromobilů pro Město Bělá pod Bezdězem

Pořízení užitkového a osobního elektromobilů pro Město Bělá pod Bezdězem

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Město Bělá pod Bezdězem intenzivně vnímá nárůst dopravy a její negativní dopady na zdraví obyvatel a životního prostředí. Doprava je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší, proto se město Bělá pod Bezdězem rozhodlo aktivně zapojit do podpory alternativních zdrojů dopravy pořízením dvou elektromobilů. Předmětem podpory je nákup užitkového vozidla kategorie N1 od 2,5 do 3,5 t pořízený pro správu a údržbu města a nákup osobního vozidla kategorie M1 pořízený na dopravu zaměstnanců MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Výše dotace na pořízení elektromobilů: 722.000,00 Kč

Zámek Bělá pod Bezdězem – S křídlo, oprava stropu ve 2.np. – I. etapa statického zajištění

Projekt „Zámek Bělá pod Bezdězem – S křídlo, oprava stropu ve 2.np. – I. etapa statického zajištění“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Hlavní způsobilé výdaje:
1 984 409,93 Kč vč. DPH (náklady stavby dle aktuálního rozpočtu)

Ostatní způsobilé výdaje: 
147 233,- Kč vč. DPH (autorský dozor, technický dozor, dozor BOZP, archeolog)

Konečné výdaje na realizaci:
1 389 400,21 Kč vč. DPH (náklady na výstavbu a ostatní výdaje)

Získaná dotace:
500 000,- Kč

Bělá pod Bezdězem – Prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě Vrchbělá

V rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017-2019, vyhlášeným Ministerstvem vnitra České Republiky, byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu „Bělá pod Bezdězem – Prodloužení veřejného osvětlení v lokalitě Vrchbělá“. Předmětem projektu je zvýšení pocitu bezpečí pro občany města osvětlením míst navazujících na hlavní pěší trasu ze Zařízení pro zajištění cizinců Jezová ve směru do Města Bělá pod Bezdězem. Byla tedy osvětlena ul. Pod Šibeňákem, Za Hlučovem, U Sedřezy a část ul. Kuřivodská. Bylo zde umístěno celkem 44 osvětlovacích bodů s LED technologií.

Zahájení stavby: 15. 05. 2018
Dokončení stavby: 31. 08. 2018
Stavební náklady akce: 2.037.334,- Kč
Poskytnutá podpora z MV: 2.037.334,- Kč

Akce byla předfinancována z prostředků města, dotace byla proplacena zpětně po vyúčtování celé akce.