• Členové zastupitestva města
 • Výbory zastupitelstva města
 • Jednací řád zastupitelstva města
 • Zastupitelé města Bělá pod Bezdězem zvolení ve volbách do obecních zastupitelstev ve dnech 23.09. – 24.09.2022 .

  Jitka Tošovská (Občané za rozvoj a budoucnost města Bělá pod Bezdězem)
  starostka města, člen rady
  e-mail: tosovska@mubela.cz

  Dušan Hýbner (ČSSD a NK)
  místostarosta města, člen rady
  e-mail: hybner@mubela.cz

  Přátelé sportu

  Toman Martin
  Vrabec Karel

  ANO 2011

  Verner Jaroslav Ing.
  Kaloč Ondřej Ing.
  Vernerová Květuše Mgr.

  Občané za rozvoj a budoucnost města Bělá pod Bezdězem

  Tošovská Jitka
  Voleman Lukáš
  Fejfar Radek Bc.
  Jirdásek Miloš
  Dušek Roman DiS.
  Mencl Martin Mgr.
  Dubec Roman

  Hnutí nezávislých občanů

  Horčička Matouš
  Horčičková Petra Mgr.
  Kaňka Luděk
  Orolínová Iveta
  Hentek Lukáš

  ČSSD a NK

  Lomoz Milan Ing.
  Hýbner Dušan
  Šimůnek Libor Mgr. MPA
  Milan Peterka Mgr.

 • Finanční výbor

  Předseda finančního výboru:

  Luděk Kaňka

  Členové finančního výboru:

  Mgr. Jarmila Nedbalová
  Lucie Mlynářová
  Miroslava Kabátníková
  Roman Dušek, DiS.

  Kontrolní výbor

  Předseda kontrolního výboru:

  Matouš Horčička

  Členové kontrolního výboru:

  Jiří Valc
  Miloš Jirdásek
  Mgr. Petra Horčičková
  Pavel Patera

 • Jednací řád Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem

  Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění vydává, usnesením č. 45/2017, tento jednací řád:

  § 1
  Úvodní ustanovení

  1) Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání zastupitelstva města, způsob usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

  2) O otázkách neupravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo města v souladu se zákony.

  § 2
  Pravomoci zastupitelstva města

  1) Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

  2) Zastupitelstvo města rozhoduje o dalších věcech samostatné působnosti, které si vyhradí, mimo pravomocí vyhrazené radě města podle § 102 odst.. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

  § 3
  Svolání zasedání zastupitelstva města

  1) Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města se konají v územním obvodu města. Zasedání zastupitelstva města svolává a zpravidla řídí starosta. Svolává je nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva města, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman kraje. V tomto případě se musí zasedání zastupitelstva města konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.

  2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva města podle odstavce 1), učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva města.

  3) Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva města nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva města. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1) nebo 2).

  § 4
  Příprava zasedání zastupitelstva města

  1) Přípravu zasedání zastupitelstva města organizuje starosta města podle programu stanoveného radou města, přitom stanoví zejména:
  a. dobu a místo zasedání
  b. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
  c. způsob projednání materiálů a návrhu na opatření
  2) Návrhy rady města, výborů nebo členů zastupitelstva města se předkládají podle obsahu buď ústně na zasedání zastupitelstva města, nebo písemně a elektronicky.

  3) Materiály ( v písemné a elektronické podobě) určené pro zasedání zastupitelstva města předkládá navrhovatel v potřebném počtu pro každého zastupitele prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva města jeho členům.

  3a) Jestliže zastupitel vysloveně požádá o předávání materiálů pouze v elektronické podobě, písemné materiály se pro něj nevyhotovují. Materiály v písemné a elektronické podobě musí být identické a to nejpozději při zahájení zasedání zastupitelstva města.

  3b) Má-li některý materiál značný rozsah, může být na návrh zpracovatele a se souhlasem rady města vyhotoven pouze v elektronické podobě.

  4) Materiály pro jednání zastupitelstva města obsahují:
  a. název materiálu
  b. jeho obsah
  c. důvodovou zprávu a návrh usnesení
  d. údaj o tom, kdo materiál předkládá

  5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

  zhodnocení dosavadního stavu
  rozbor příčin nedostatků
  odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický důsledek
  fotodokumentaci, je-li její pořízení možné
  vyčíslení nákladů doposud na vyřízení záležitosti vynaložených (zejména u majetkových záležitostí)

  6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku, přijmout účinná opatření, včetně jednoznačně formulovaného usnesení.

  7) Městský úřad informuje o místě, o době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města. Informaci vyvěsí na úřední desce městského úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva města; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

  8) Zasedání zastupitelstva města je veřejné.

  9) Požádá-li na zasedání zastupitelstva města o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

  § 5
  Účast členů zastupitelstva města na zasedání

  1) Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni předem se písemně nebo ústně omluvit starostovi s uvedením důvodu. Pozdní příchod na zasedání zastupitelstva města nebo předčasný odchod omlouvá předsedající.

  2) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva města podpisem do listiny přítomných.

  § 6
  Program zasedání zastupitelstva města

  1) Program zasedání zastupitelstva města navrhuje rada města.

  2) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory.

  3) Na zasedání zastupitelstva města může být jednáno jen o věcech, které byly dány do programu zasedání zastupitelstva města, a o dalších návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města souhlas. Předsedající sdělí návrh programu zasedání zastupitelstva města při jeho zahájení. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo města.

  4) Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva města, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího zasedání zastupitelstva města. Nevyhoví-li zastupitelstvo, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo města.

  § 7
  Průběh zasedání zastupitelstva města

  1) Zasedání zastupitelstva města řídí zpravidla starosta. Zastupitelstvo města si může zvolit pracovní předsednictvo, jehož členy tvoří zpravidla členové rady města.

  2) Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

  3) V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, zda zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informuje o účasti členů zastupitelstva města na zasedání, v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů zastupitelstva města konstatuje, že zastupitelstvo města je usnášení schopné, dá schválit program jednání s tím, že rozprava k jednotlivým bodům probíhá bezprostředně po jejich přednesení, následně je přijímáno usnesení a to veřejným hlasováním.
  Dále předsedající dá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

  4) Pokud byly uplatněny některým z členů zastupitelstva města námitky proti zápisu, rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů.

  5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva města vyložen k nahlédnutí.

  6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel. Jsou-li k projednávané věci samostatná stanoviska (např. výborů zastupitelstva města, popř. komisí rady města), jsou jejich návrhy předneseny ihned po předkladateli. Poté je zahájena rozprava členů zastupitelstva města, po níž následuje diskuse.

  7) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva města zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

  8) Občan města, který dosáhl věku 18 let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města své stanovisko k projednaným věcem v průběhu jednání v rámci diskuse. Toto oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkem a je ve městě hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Do diskuse se občané města a oprávněné fyzické osoby přihlašují zvednutím ruky.

  9) Do rozpravy a diskuse v rámci projednávaného bodu programu se mohou členové zastupitelstva města, občané města a oprávněné fyzické osoby přihlásit jenom do konce jeho projednávání.

  10) Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se slova ujmout.

  11) Zastupitelstvo města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání např.
  nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
  doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut)
  technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.

  12) Zastupitelstvo města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.

  13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

  14) Předsedající předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města, jehož výkon byl starostou města pozastaven. Starosta města je povinen vysvětlit a zdůvodnit pozastavení výkonu usnesení rady města. Zastupitelstvo města rozhodne hlasováním.

  15) Pro členy zastupitelstva města jsou v jednací síni vyhrazena místa.

  16) Ze zasedání zastupitelstva města je pro potřeby zápisu pořizován zvukový záznam.

  § 8
  Příprava usnesení zastupitelstva města

  1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu města ke schválení vychází ze závěrů zastupitelstva města k projednávaným otázkám, ze zpráv a z rozpravy členů zastupitelstva města.

  2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu města předkládá návrhová komise.

  3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, členům zastupitelstva města, radě města, dalším orgánům města a výborům zastupitelstva města.

  § 9
  Hlasování

  1) K platnému usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.

  2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

  3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

  4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

  5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva města usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tom případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.

  6) Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, může návrhová komise vypracovat nový návrh usnesení nebo zastupitelstvo města rozhodne o odložení materiálu na některé z dalších jednání.

  7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina členů zastupitelstva města.

  8) Usnesení zastupitelstva města podepisuje starosta města spolu s místostarostou, nebo v případě jejich nepřítomnosti zastupitelstvem města určený jiný člen zastupitelstva města, právní předpisy města podepisuje starosta města spolu s místostarostou.

  § 10
  Členové zastupitelstva města

  1) Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo.

  2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; písemnou odpověď musí poskytnout do 30 dnů.

  3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města k projednání zastupitelstva města na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením svého dotazu, zaujímá konečné stanovisko zastupitelstvo města.

  4) Dotazy vznesené na zasedání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise a o nich a jejich vyřízení je vedena evidence městským úřadem.

  § 11
  Péče o nerušený průběh jednání

  1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva města, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.

  2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

  3) Předsedající může na návrh kteréhokoliv člena zastupitelstva města přerušit zasedání zastupitelstva města v případech nevhodného chování člena zastupitelstva města na zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města rozhodne hlasováním o případném přerušení zasedání.

  § 12
  Ukončení zasedání zastupitelstva města

  Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly–li skutečnosti znemožňující nerušené jednání.

  § 13
  Pracovní komise

  1) Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo města zřídit pracovní komise.

  2) Do těchto pracovních komisí volí zastupitelstvo města své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

  3) Funkce pracovních komisí skončí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva města.

  § 14
  Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva města

  1) O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V případě, že kterákoliv z uvedených osob odmítne zápis podepsat, uvede v podpisové doložce důvody odmítnutí podpisu. Odmítnutí podepsat zápis není překážkou pro uložení zápisu na městském úřadě, zveřejnění usnesení a rozeslání zápisu členům zastupitelstva města.

  2) Za vyhotovení zápisu odpovídá tajemník městského úřadu, který vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

  3) Zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

  4) V zápisu se vždy uvede:
  den a místo zasedání
  hodina zahájení a ukončení
  doba přerušení
  jména určených ověřovatelů zápisu
  počet přítomných členů zastupitelstva
  jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
  schválený pořad jednání
  průběh rozpravy se jmény řečníků
  podané návrhy
  výsledek hlasování (jmenovitě, pokud bylo hlasování veřejné)
  podané dotazy a návrhy
  přijatá usnesení
  další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva města měly stát součástí zápisu.

  5) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na městském úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města.

  6) Členové zastupitelstva města obdrží zápis ze zasedání zastupitelstva města neprodleně po jeho vyhotovení (sepsání, podepsání).

  7) Vyhotovený zápis ze zasedání zastupitelstva města se zveřejní na úřední desce městského úřadu, a to za dodržení zásady ochrany osobních údajů. Zároveň se zápisem z jednání bude na webové stránky Města Bělá pod Bezdězem umístěn zvukový záznam z jednání zastupitelstva ve formě “Přehrát” na dobu do dalšího zvukového záznamu (vždy jen jeden zvukový záznam).

  § 15
  Zabezpečení a kontrola usnesení

  1) Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva města. Návrh radě města předkládá tajemník městského úřadu.

  2) Výbory zastupitelstva města a komise rady města opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.

  3) Souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva města je součástí programu jednání zastupitelstva, a to zpravidla v úvodu jednání.

  § 16
  Závěrečná ustanovení

  1) Zrušuje se Jednací řád zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne 23.02.2011.

  2) Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města, tj. dnem 17.05.2017.