• Žádost o městský byt v Bělé pod Bezdězem

  Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Bělá pod Bezdězem

  Žádost o městský byt v Bělé pod Bezdězem si může podat osoba:

  1. starší 18-ti let, způsobilá k právním úkonům
  2. nemá žádný dluh vůči našemu ani jinému městu
  3. uvedla pravdivé údaje na žádosti o byt
  4. není vlastníkem domu či bytu
  5. nemá pronajatý městský byt
  6. podává-li žádost manželský pár, platí podmínky pro oba manžele
  7. příjem žadatele přesahuje 2,5 násobek životního minima dle zvláštního právního předpisu
  8. prohlášení, že žadatel je ochoten složit kauci ve výši 3 násobku měsíčního nájemného
  9. předložit výpis trestního rejstříku.

  Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením při podání žádosti o byt. Dále je žadatel povinen neprodleně nahlásit všechny změny ve skutečnostech, které by mohly ovlivnit přidělení bytu, nebo vyřazení osoby z evidence žadatelů.
  V případě, že žadatel uvedl v žádosti nepravdivé informace, nebo neinformoval správní odbor o změnách v rozhodných skutečnostech v jeho  žádosti, vyřadí se tato z evidence.

  Postup při přidělování bytu:

  O uvolnění bytu vyhotoví Správa bytů neprodleně hlášení, které předá bytovému referentu. Zde uvede označení bytu (adresa, podlaží), označení jeho posledního nájemce, velikost, kategorie a technický stav bytu.

  Na každý uvolněný byt se provádí prohlídka. Údaje o volném bytě a datu prezentace se vyvěšují na informační tabuli MÚ, na úřední desce a webových stránkách města nejméně 14 dní před prohlídkou.

  Prezentace volného bytu se mohou zúčastnit ti žadatelé, kteří mají u MÚ podanou žádost. V určenou dobu si zájemci volný byt prohlédnou, bytový referent si zapíše všechny zájemce, kteří se prohlídky bytu zúčastní a označí ty, kteří o prohlížený byt projeví zájem.

  Zpracovaný seznam žadatelů, kteří se zúčastnili prohlídky, s návrhem konkrétního uchazeče a dvou náhradníků je podkladem pro jednání Rady města, která rozhodne o přidělení bytu.

  V případech hodných zvláštního zřetele (občanům v mimořádné životní situaci, občanům plnícím úkoly pro zajištění služeb města), může o přidělení bytu rozhodnout Rada města i bez předchozí prohlídky.

  Kritériem pro evidování žádosti o městský byt v Bělé po Bezdězem je také aktivní zájem uchazeče o byt. Bytový referent vede statistiku účasti na prezentacích uvolněných bytů a jednou ročně k 31.3. zajistí aktualizaci pořadníku a provede vyřazení tzv. neaktivních žádostí z databáze. Jako neaktivní žádost je označena taková  žádost, kdy se žadatel nezúčastnil za uplynulý rok žádné z provedených prezentací bytů. Naopak pravidelní účastníci jsou při rozhodování o přidělení bytu za svou pravidelnou aktivitu zohledňováni.

  Na základě rozhodnutí Rady města o přidělení bytu určitému žadateli, zajistí bytový referent vyrozumění vybraného zájemce. V případě, že žadatel do patnácti dnů od doručení vyrozumění o přidělení bytu na tuto výzvu bez vážných důvodů(hospitalizace atp.) nereaguje, je toto jednání považováno za odmítnutí přiděleného bytu a žadatel se vyřadí z evidence.

  V případě, že Radou schválený uchazeč odmítne Radou města přidělený byt, je jeho žádost  vyřazena z evidence.

  Sepsání nové nájemní smlouvy na městský byt provede Správa bytů.

  Podle zákona č. 133/2000 Sb. § 10 odst. 6 písm. c) se občan může přihlásit k trvalému pobytu ve městě na základě písemného souhlasu osoby, která je oprávněna byt, či dům užívat. V § 10 odst. 2 tohoto zákona se uvádí, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k bytu. O udělení souhlasu k výměně bytů, podnájmu bytu či jeho části rozhoduje Rada města.

  Přechod nájmu bytu na děti, vnoučata, rodiče atd. řeší § 2279 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

  Zánik nájmu a výpověď z bytu se řídí § 2285 a § 2289 téhož zákona.

Formuláře k žádosti o byt