Zákon o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich vlastností, a tak s nimi nakládat. V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „komunálu“ počítá i odpad z odpadkových košů, údržby chodníků, cest a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.

Zhruba před dvěma lety vešel v platnost nový zákon, který nařizuje přímo ze zákona obcím povinnost třídit své odpady na konkrétní úroveň. V roce 2025 to má být 60 %, v roce 2030 již 65 % a k roku 2035 minimálně 70 % vytříděnost komunálních odpadů. Zákon také přímo určuje, že cena za tunu skládkovného (poplatek pro stát) se postupně zvedá z 500 Kč za tunu na 1 850 Kč za tunu do roku 2030. A proto i naše město jde cestou velkého třídění komunálních odpadů.

Svoz komunálního odpadu od ledna 2024 budou nově zajištovat Technické služby města Bělá pod Bezdězem p.o.

Cena poplatku za odpad pro rok 2024 zůstává zachována ve výši 600 Kč za osobu se splatností do 31.03.2024. Poplatek za odpad je na základě obecně závazné vyhlášky vybírán na osobu nebo nemovitost, jedná se o poplatek za likvidaci odpadu na celý kalendářní rok.

Město Vám tímto umožňuje odkládat odpad do nádob na směsný komunální odpad, tříděný odpad v podobě pytlů na určité komodity a také hlavně další možnost odložení odpadu, mimo stavebního odpadu, který lze odevzdat za úplatu v našem sběrném dvoře. A to vše za roční sazbu 600 Kč na osobu nebo nemovitost.

Již delší dobu máme zaveden systém „door-to-door“ (svoz pytlů od rodinných domů), na tříděný odpad (plast, papír, tetrapak a kovy). Tím, že využíváte tento systém máte možnost třídit odpad přímo u vás doma, a vyprodukovat méně směsného komunálního odpadu, který jinak zbytečně končí na skládkách a náklady na jeho likvidaci se zdražují. Pokud jste se ještě nepřihlásili do systému „door-to-door“ máte stále možnost tak učinit na sběrném dvoře.

Veřejná síť „hnízda na separovaný odpad“ jsou zachována a zůstávají, navíc jsou doplněna o další nádoby s možností likvidace dalších druhů odpadů. Jejich využití budeme nadále sledovat a upravovat podle potřeby. Vedle toho samozřejmě zůstává pro Vás možnost uložit odpad ve sběrném dvoře.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Bělá pod Bezdězem je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Naší snahou je neustále zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství.

Děkujeme za pochopení.