5.2019 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 25.5.2019 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Opět budeme volit v celkem 5 volebních okrscích a to: Základní škola v Máchově ulici – volební okrsek č. 1, Městská kulturní zařízení na Masarykově náměstí – volební okrsek č. 2, správní budova společnosti Tiberina Automotive Bělá, spol. s.r.o v Mladoboleslavské ulici – volební okrsek č. 3, Mateřská škola v Pražské ulici – volební okrsek č. 4 a poslední volební okrsek č. 5 – klubovna Občanského sdružení Pejřavák v Březince.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na volební průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže právo hlasovat ve volebním okrsku.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

M. Krejčíková, SO