• Členové rady města
 • Komise rady města
 • Jednací řád rady města
 • Jitka Tošovská

  Dušan Hýbner

  Bc. Radek Fejfar

  Roman Dušek, DiS.

  Lukáš Voleman

  Ing. Milan Lomoz

  Martin Toman

 • Komise pro mládež a sport:

  Lukáš Hentek – předseda
  Ing. Martin Coufal
  Miloš Jirdásek
  Stanislav Borovička
  Ing. Zdeňka Poláková
  Stanislav Švec

  Komise pro kulturu:

  Jiří Bollard – předseda
  Roman Dušek, DiS.
  Barbora Husáková, DiS.
  Simona Grosová
  Jitka Kotková
  Mgr. Kamil Škoda
  Petr Matoušek

  Komise pro památky a investice:

  Ing. Jaroslav Verner – předseda
  Ing. Milan Lomoz
  Josef Müller
  Boris Tesař
  Ing. Ondřej Kaloč
  Ing. Aneta Šimonová

  Komise oceňovací a vyřazovací:

  Miroslava Řezáčová – předsedkyně
  Ing. Jiří Šimůnek Ph. D.
  Dana Vandlíčková, DiS.

  Komise životního prostředí:

  Dušan Hýbner – předseda
  Stanislav Bock
  Veronika Lislerová, DiS.
  Martin Toman
  Ing. Ondřej Kaloč
  Mgr. Michal Jirdásek

  Komise škodní:

  Mgr. Martin Mencl – předseda
  Ing. Zdeňka Poláková
  Barbora Husáková, DiS.

  Komise bezpečnostní:

  Jan Niko – předseda
  Lukáš Voleman
  Mgr. Libor Šimůnek, MPA
  Luděk Jakubec

  Komise pro rozvoj příměstských částí:

  Ing. Milan Lomoz – předseda
  Alena Černovská
  Jaroslav Knap
  Ing. Ondřej Kaloč
  Luděk Řehořek

  Přestupková komise

  Zřízena starostou města s účinností od 2.1.2012 pro výkon přenesené působnosti (předseda komise + 4 členové).

  Přestupková komise je pověřena projednáváním přestupků u nichž je dána věcná i místní příslušnost města Bělá pod Bezdězem

  přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle § 46

  odst. 1 a 2 cit. zákona o přestupcích, pokud není jejich projednáváním pověřen některý z odborů
  Městského úřadu Bělá pod Bezdězem Organizačním řádem Městského úřadu Bělá pod Bezdězem nebo
  příslušným orgánem obce přímo v obecně závazné vyhlášce obce,

  proti veřejnému pořádku podle § 47 a § 48 cit. zákona o přestupcích,
  proti občanskému soužití podle § 49 cit. zákona o přestupcích,
  proti majetku podle § 50 cit. zákona o přestupcích.

 • Rada města Bělá pod Bezdězem podle § 101 odst.4) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento jednací řád Rady města Bělá pod Bezdězem.

  čl. 1

  Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, rozhodování a kontrolu usnesení rady města.
  čl. 2

  Rada města rozhoduje o všech záležitostech, které jsou uvedeny v § 102 zák.č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.
  Rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.
  čl. 3

  Rada města se schází pravidelně jedenkrát za 14 dnů nebo aktuálně podle potřeby, v určený den a čas, její schůze jsou neveřejné, svolává je starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Starosta města (event. místostarosta) rozhoduje o programu jednání rady města. Jednání rady města řídí zpravidla starosta města.
  čl. 4

  Rada města je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada města může k jednotlivým bodům jednání přizvat další členy zastupitelstva města, zaměstnance města Bělá pod Bezdězem zařazené do Městského úřadu Bělá pod Bezdězem, kteří se podílejí na plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti města podle zvláštních právních předpisů nebo i jiné osoby. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
  čl. 5

  Návrhy na jednání rady města se předkládají v písemné podobě, výjimečně ústně. Návrhy předkládá starosta města, místostarosta, členové rady města, tajemník městského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu, případně vedoucí organizační složky města, příspěvkových organizací a společností (jejichž zřizovatelem je město), výbory zastupitelstva města a komise rady města.
  čl. 6

  Kontrola usnesení se provádí na začátku každé schůze rady města a je součástí jednání rady města a zápisu, s výjimkou mimořádných schůzí rady města.
  čl. 7

  Rada města nejpozději do 7 dnů od konání schůze rady města pořizuje z jejího jednání zápis, který podepisuje starosta a místostarosta nebo pověřený člen rady města. Zápis obsahuje počet přítomných členů rady města, schválený pořad schůze rady města, kontrolu usnesení, průběh jednání, výsledek hlasování a přehled přijatých usnesení. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší jednání rady města. Zápis ze schůze rady města musí být uložen na městském úřadě na správním odboru k nahlédnutí.
  čl. 8

  Zrušuje se Jednací řád rady města Bělá pod Bezdězem ze dne 13.11.2006.
  Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení radou města, tj. dnem 15.11.2010.